Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bölüm Başkanının Mesajı

Prof. Dr. Güzin Kaya

Prof. Dr. Güzin Kaya
Bölüm Başkanı

İstinye Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Mimarlık Bölümünde eğitim süresi dört yıl olup, Lisans eğitimi verilmektedir. Bölümdeki eğitim dili Türkçedir. Özgün ve çağdaş mimari tasarım ve uygulamaları gerçekleştirebilmek için gerekli yapı ve yapım teknolojisi bilgi ve becerisine sahip, bu imkânları doğru kullanabilen, mimarlığın aynı zamanda bir sanat dalı olduğu gerçeğinin bilincinde, geleneksel ve kültürel değerlere, kimliklere saygılı, mimarlığın kamu yararına, kültürel ve doğal değerleri koruyarak sürdürülmesi bilincini topluma kazandıracak, Mimarlık alanında, eğitime, bilime, teknolojiye, sanata ve çevreye katkıda bulunmak üzere özgün ve yenilikçi bilimsel ve teknik bilgi üretebilecek, Mimarî mirastan yararlanırken, kültürel ve geleneksel değerlere sahip çıkan, toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretirken, ülke gerçeklerine uygun bir mimarlık anlayışı geliştirmek temel amacımızdır.

Yükseköğretim kurumumuzun temel amacı, günümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye ve donanımlı personeller yetiştirmektir. Bu bilgiler ışığında mimarlık eksenli değişme ve gelişmelere kısa sürede entegrasyonu ilke edinen üniversitemiz; mimari alandaki değişimleri de dikkatle incelemektedir.

Üniversitemiz, yükseköğretim eksenli eğitimin uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilmesi düşüncesini taşımakta ve açmış olduğu her bir bölüm için çok sayıda çözüm ortağı ile iş birliğine gitmektedir. Pratiğe dayalı eğitim düşüncesiyle hareket eden üniversitemizde söz konusu bölüm derslerinin uygulamalı olarak işlenmesi konusunda ilgili kuruluşlar faydalı olabilecektir. Diğer taraftan öğrencilerin dönem içi boş zamanlarında gönüllü staj ve zorunlu yaz stajı uygulamalarında da bu çözüm ortağı niteliğindeki kurumların büyük derecede avantajları olacaktır.

Üniversitemiz, bölümde eğitimlerini sürdürecek öğrencilerin staj ve iş bulma konularının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak için ilgili sektörde faaliyet gösteren önemli temsilcilerle görüşmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu bölümde yer alan uygulama derslerinin de sektör temsilcilerinin desteğiyle ilerlemesini sağlamak adına eğitim işbirliğine gitmektedir. Bu iş birliği, bölüm öğrencilerine önemli derecede avantaj sağlamaktadır.

 Yapı sektörünün en önemli bileşenlerinden olan mimarlık mesleği birçok bilgi alanını bünyesinde barındırmaktadır. Sürdürülebilir ve ekolojik tasarım, yapı elemanları ve malzeme, mimarlık tarihi ve restorasyon, kentsel planlama ve tasarım, iç mekân tasarımı, peyzaj düzenleme, yapım teknikleri, bilişim, felsefe, sanat vb birçok alan mimarlığın alanının içindedir. Mimarların çalıştıkları alanlar bunlarla sınırlı olmayıp geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

Mimarlar; tasarımcı ve uygulamacı olarak bina ve kent ölçeğindeki projelerde gerek bürolarda gerekse şantiyede çalışabildikleri gibi; yapı denetimi, malzeme tasarım, üretimi ve pazarlamasında, mesleğe dair yasa ve yönetmeliklerin hazırlanması, ilgili alanlarda yayıncılık, sergi vb organizasyonların hazırlanması mimarlık eğitimi almış kişilerin görev alabileceği alanlardır. Gerek meslek eğitimi sırasında stajlar boyunca gerekse meslek hayatında kamu kurumları, özel sektör, şirketler ve bankalar, serbest mimarlık büroları, yapı sektörüne ilişkin kurum ve firmalar, ilgili yayın kuruluşları mimarlık pratiğinin yoğun olarak icra edildiği alanlardır. Bunların yanı sıra, mezunlar kendi ofislerini açıp serbest mimar olarak çalışabilecekleri gibi akademisyen de olabilmektedirler.

Mezunlar, memur veya anlaşmalı olarak: Merkezi ve yerel yönetim kurumlarında, Üniversitelerin ve bankaların inşaat dairelerinde, akademisyen olarak: üniversitelerde, ücretli veya serbest statüde: mimarlık bürolarında istihdam edilebilir.

Mimarların çalışma alanlarında:

  • Tasarım ve planlama
  • Koruma ve yenileme
  • Danışmanlık
  • Katılım organizasyonu
  • Planlama sürecini yürütme
  • Uygulamanın kontrolü, şantiye organizasyonu ve yürütülmesi
  • Dokümantasyon ve iletişim olmak üzere istihdam imkânları bulunacaktır.

Ayrıca, eğitimin entelektüel, sanatsal ve teknik boyutları içermesi nedeniyle mimarlar ilgili farklı alanlarda başarılı olabilir.

Toplumumuzda mimarlık hizmetinden yararlanma oranı çok düşüktür. Ekonomik ve sosyal gelişim ve dönüşümlere bağlı yaşam kalitesini yükseltme gereği, kaliteli ve özgün mekân organizasyonuna talebi artıracaktır. Bu eğilim istihdam artışını da sağlayacaktır.

Sektörde yeni bina yapımına olanak verilmesi ve bunu tamamlayacak şekilde altyapı yatırımlarına girilecek olması, kentsel dönüşüm kapsamında birçok yeni yapılanmaya gidilecek olması, inşaat sektöründe önemli bir işgücü talebi oluşturacaktır. Bu da mimarlık bölümü mezunları için önemli bir istihdam kaynağı oluşturacaktır.