Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Bölümlerimiz

 

İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde eğitim süresi dört yıl olup, Lisans eğitimi verilmektedir. Fakültemizde Mimarlık (Türkçe ve İngilizce), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe), Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) olmak üzere eğitim-öğretim faaliyeti gösteren dört bölüm bulunmaktadır.

Fakültemizin temel amacı, günümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye ve donanımlı personelleri yetiştirmektir. Fakülte bünyesinde yer alan bölümler ile öğrencilere yaratıcılık, estetik, çağdaş teknoloji kullanımı ve işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda, öğrencilerin yaratıcılıkları geliştirilerek, alanlarında güçlü bir tasarımcı olmaları amaçlanmakta, bilimsel düşünme ve üretme alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılacaktır. Bu bilgiler ışığında mimarlık eksenli değişme ve gelişmelere kısa sürede entegrasyonu ilke edinen Fakültemiz; mimari, iç mimari ve çevre tasarımı alanlarındaki değişimleri de dikkatle takip etmektedir. Fakültemiz, eğitimin uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilmesi düşüncesini taşımakta ve bölümler için çok sayıda çözüm ortağı ile iş birliğine gitmektedir. Pratiğe dayalı eğitim düşüncesiyle hareket eden Fakültemiz, söz konusu bölüm derslerinin uygulamalı olarak işlenmesi konusunda ilgili kuruluşlar ile iş birliği gerçekleştirecektir. Diğer taraftan öğrencilerin dönem içi boş zamanlarında gönüllü staj ve zorunlu yaz stajı uygulamalarında da bu çözüm ortağı niteliğindeki kurumların büyük derecede avantajları olacaktır.

İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin misyonu, İstanbul’u sahip olduğu köklü tarihi de koruyarak ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak, toplumun gereksinim duyduğu yaşam koşullarını karşılamaya yönelik kentsel ve mekansal örgütlenmenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kültür ve doğa arasındaki denge ve uyumu gözetebilen, özgün tasarım bilinci ve toplumsal duyarlılığa sahip, disiplinler arası düşünebilme yetisi kazanmış, araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş düşünebilen mimar, iç mimar ve çevre tasarrımcıları yetiştirmektir.

Fakültemizin yetiştireceği ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip çağdaş Mimarlar, İç Mimarlar ve Çevre Tasarımcıları, kendi alanlarında yapacakları bilimsel araştırmalar, yayınlar ve uygulamalar ile ülkenin kalkınmasına ve toplumun bilinçlenmesine öncü katkılar yapacak ve toplumun kalkınmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik akademik çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirecektir.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, bilimsel araştırma, kuram ve teknoloji geliştirme ile uygulama alanlarında kendini kanıtlamış öncü bir fakülte olmayı hedeflemektedir.