FAKÜLTEDEN HABERLER

TÜM HABERLER

Fakültemiz
Hakkında

Fakültemizin yetiştireceği ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip çağdaş Mimarlar, İç Mimarlar ve Çevre Tasarımcıları, kendi alanlarında yapacakları bilimsel araştırmalar, yayınlar ve uygulamalar ile ülkenin kalkınmasına ve toplumun bilinçlenmesine öncü katkılar yapacak ve toplumun kalkınmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik akademik çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirecektir.

Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Güzin Kaya

Prof. Dr. Güzin Kaya
Dekan

İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde eğitim süresi dört yıl olup, Lisans eğitimi verilmektedir. Bölümlerdeki eğitim dili Türkçedir. Fakültemizde Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı olarak eğitim-öğretim faaliyeti gösteren iki bölüm bulunmaktadır.

İstinye Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin misyonu, İstanbul’u sahip olduğu köklü tarihi de koruyarak ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak, toplumun gereksinim duyduğu yaşam koşullarını karşılamaya yönelik kentsel ve mekansal örgütlenmenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kültür ve doğa arasındaki denge ve uyumu gözetebilen, özgün tasarım bilinci ve toplumsal duyarlılığa sahip, disiplinler arası düşünebilme yetisi kazanmış, araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş düşünebilen mimar, iç mimar ve çevre tasarrımcıları yetiştirmektir.Fakültemizin temel amacı, günümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye ve donanımlı personeller yetiştirmektir. Fakülte bünyesinde yer alan bölümler ile öğrencilere yaratıcılık, estetik, çağdaş teknoloji kullanımı ve işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda, öğrencilerin yaratıcılıkları geliştirilerek, alanlarında güçlü bir tasarımcı olmaları amaçlanmakta, bilimsel düşünme ve üretme alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılacaktır.

Bu bilgiler ışığında mimarlık eksenli değişme ve gelişmelere kısa sürede entegrasyonu ilke edinen Fakültemiz; mimari, iç mimari ve çevre tasarımı alanlarındaki değişimleri de dikkatle takip etmektedir. Fakültemiz, eğitimin uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilmesi düşüncesini taşımakta ve bölümler için çok sayıda çözüm ortağı ile iş birliğine gitmektedir. Pratiğe dayalı eğitim düşüncesiyle hareket eden Fakültemiz, söz konusu bölüm derslerinin uygulamalı olarak işlenmesi konusunda ilgili kuruluşlar ile iş birliği gerçekleştirecektir. Diğer taraftan öğrencilerin dönem içi boş zamanlarında gönüllü staj ve zorunlu yaz stajı uygulamalarında da bu çözüm ortağı niteliğindeki kurumların büyük derecede avantajları olacaktır.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, bilimsel araştırma, kuram ve teknoloji geliştirme ile uygulama alanlarında kendini kanıtlamış öncü bir fakülte olmayı hedeflemektedir.